+31 033 258 22 77

Algemene Voorwaarden

Versie 0.1 – deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-09-2018.

Artikel 1 – Definities

1. HangRight: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. HangRight is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amersfoort onder nummer 70 72 11 30

2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met HangRight.

3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Website van HangRight: de website van HangRight onder meer te bereiken via www.HangRight.nl.

5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed. Hieronder valt in ieder geval te verstaan: goederen die HangRight levert.

6. Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door HangRight georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij HangRight en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

7. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan HangRight en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 – Identiteit

HangRight CV
Kamp 14
3811 AR Amersfoort
Nederland

Telefoon: +31 33 258 22 77
Website: www.hangright.nl
Email: info@hangright.nl

KvK: 70 72 11 30
BTW: NL 85 84 33 837 B01
IBAN: NL 41 INGB 0008 0882 09
BIC: INGB NL 2A

Artikel 3 – Voorwaarden

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten (op afstand) van HangRight die strekken tot de verkoop van Producten.

3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met HangRight.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van HangRight op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HangRight kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. HangRight is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 4 – Aanbiedingen

1. Bij de op de website van HangRight aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.

2. De op de website van HangRight aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat HangRight op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

4. HangRight verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.

5. Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de klant.

Artikel 5 – Overeenkomst

1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door HangRight uitgevaardigd aanbod aanvaard en HangRight het tot stand komen van een overeenkomst heeft bevestigd.

2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien HangRight aanvangt met de levering van producten aan de klant nadat een klant een bestelling heeft geplaatst via de website van HangRight.

3. Het staat HangRight altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al een betaling heeft verricht aan HangRight zal HangRight dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de klant.

Artikel 6 – Levering

1. Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal HangRight de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.

2. Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen HangRight en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door HangRight.

3. Indien HangRight niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 7 – Retourneringen

1. Een consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan HangRight retour te zenden.

2. HangRight zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.

3. Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de consument.

4. De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

5. Beschadigde producten zullen nimmer worden teruggenomen door HangRight.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar persoonlijke voorkeur van de consument vervaardigd worden. Een consument kan zijn herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

Artikel 8 – Garantie

1. De klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan HangRight te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

2. Voor door HangRight geleverde producten geldt een per product vastgestelde garantietermijn.

3. Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door HangRight wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

4. De klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

Artikel 9 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.

2. In geval van niet tijdige betaling is HangRight bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan HangRight gemeld te worden, waarna HangRight het bedrag zal corrigeren.

4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 10 – Eigendom

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. De door HangRight geleverde producten blijven eigendom van HangRight tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met HangRight gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De klant mag producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

3. Ingeval HangRight een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van HangRight vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De inhoud van de website van HangRight, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van HangRight en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van HangRight.

Artikel 11 – Overmacht

1. HangRight is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. HangRight kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als HangRight gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Indien HangRight aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van HangRight beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.

2. HangRight is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HangRight aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HangRight toegerekend kunnen worden.

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

3. HangRight sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door HangRight geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van HangRight, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

4. HangRight is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 – Rechten en Geschillen

1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HangRight partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het koopverdrag van Wenen wordt uitgesloten.

3. De klant dient klachten over de door HangRight geleverde producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij HangRight in te dienen.

4. Nadat een klacht door een klant bij HangRight is ingediend, tracht HangRight binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht HangRight niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren, zal HangRight een nadere termijn aangeven over wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

5. De klant en HangRight zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

6. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen HangRight en de klant.

Scroll naar boven